Súkromná firma Jozef Mikuš so sídlom v Bánovciach nad Bebravou, Mojmírova 1296/8, vydáva podľa ­§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a podľa § 1,3 a 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/ 1996 Z.z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave tento

 

Prepravný poriadok nepravidelnej autobusovej dopravy

 

Čl.1

 

Základné ustanovenia

 

 1. Tento dopravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu a cestovnú batožinu.

 

 1. Dopravcom podľa tohto dopravného poriadku je súkromná firma Jozer Mikuš so sídlom v Bánovciach nad Bebravou, Mojmírova 1296/8. Dopravca je fyzická osoba, koncesnú listinu podal obvodný úrad v Partizánskom, živnostenský odbor pod č.j. Žo 9124/1992 dňa 19.2.1992

  

 1. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich batožiny.

 

 1. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo využiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

 

 1. Tento prepravný poriadok je obsahom návrhu na zmluvu o preprave osôb.

 

 

Čl.2

 

Rozsah autobusovej dopravy

 

 1. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu.

 

 1. Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

  

 1. Dopravca nemá prevádzkovú ani tarifnú povinnosť.

 

  

-2-

 

 1. Z nepravidelnej autobusovej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a preprava stojacich cestujúcich mimo obce.

 

 1. Dopravca zabezpečí, aby bol autobus popri obchodnom mene dopravcu označený vpredu a na pravom boku autobusu nápisom zájazd alebo iným všeobecne zrozumiteľným označením, napr. cieľovou stanicou.

 

 

 

ČL.3

 

Povinnosť dopravcu

 

 Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

 

 1. vykonávať nepravidelnú autobusovú dopravu podľa prepravného poriadku dopravcu,

 

 1. označiť každé vozidlo používané na podnikanie svojim obchodným menom

 

 1. zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich

 

 1. zabezpečiť, aby v každom vozidle, ktoré používa na podnikanie, bol doklad o oprávnení podnikať

 

 1. zabezpečiť, aby všetky vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali alebo garážovali vo vlastných priestoroch alebo na vymedzených stanovištiach v obci, ak obec zriadila na takéto účely vymedzené priestory

 

 1. byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom, príjemcom veci a tretím osobám

 

  

Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný aj :

 

 1. starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a prepravu batožiny a umožniť im používanie spoločenských a kultúrnych zariadení

 

 1. postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody

 

 1. starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté a v riadnom technickom stave

 

 1. starať sa, aby priestor pre cestujúcich vrátane stúpadiel bol udržovaný v čistote

  

 

-3-

 

 

 1. zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla

 

 1. zvukové zariadenie vo vozidle dopravcu používať tak, aby nebol na ťarchu cestujúcim

 

 1. zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku cestujúcim

 

 1. zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy

 

  

Čl.4.

 

Zmluva o preprave osôb

  

 1. V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

 

 1. V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

 

 1. V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

 

   

Čl.5

 

Práva cestujúceho

 

 

 1. Cestujúci má právo na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

 

 1. Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny.

 

 1. Cestujúci má právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne z neuskutočnením, nedokončením resp. omeškaním vopred zjednanej dopravy.

 

 1. Ak cestujúcemu počas prepravy vznikne škoda na zdraví alebo škoda na prepravovaných batožinách spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov.

 

 

Čl.6

 

Povinnosti cestujúceho

 

 

 1. Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú

 

-4-

 

prepravu osádky vozidla a ostatných cestujúcich nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim.

  

 1. Cestujúcim nie je dovolené:

 

a/ počas jazdy sa rozprávať s vodičom autobusu

 

b/ počas jazdy otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety

 

c/ zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča

 

d/ fajčiť vo vozidle

 

e/ znečisťovať a poškodzovať vozidlo

 

f/ vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla

  

 1. Cestujúci je povinný poslúchať pokyny a príkazy člena osádky autobusu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

 

   

Čl.7

 

Vzťahy cestujúceho a členov osádky

 

 

 1. Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu disciplinovane a v čase, keď autobus má zastávku.

 

 1. Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.

 

  

Čl.8

 

Preprava batožiny cestujúceho

 

 1. Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto poriadkom.

 

 1. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom v odkladacom priestore nad sedadlom.

 

 

 1. Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča

 

-5-

 

 

mimo priestoru vozidla na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

 

 1. Z prepravy sú vylúčené:

 

a/ veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi

 

b/ nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu, ktorých platia osobitné predpisy

 

c/ veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť prípadne znečistiť cestujúceho alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia

 

d/ veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu

 

 1. Ako batožinu môže vziať cestujúci so sebou do autobusu štvorkolesový detský kočík.

 

 1. Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch.

 

 1. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou i drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobité predpisy, ak ich preprava nie je ostatným cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo v iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom.

 

 1. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba jeden pár lyží s 1 párom lyžiarskych palíc, pokiaľ sú v prepravnom obale/puzdre/ a umožňujú prevádzkové podmienky dopravcu.

 

 1. Cestujúci môže vziať do vozidla najviac tri cestovné batožiny, so súhlasom vodiča môže vziať do vozidla i ďalšie batožiny.

 

 1. Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.

 

 1. Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

 

 1. Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

 

 1. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci/ zvieratá/, ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba.

 

 

-6-

 

 1. Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to dopravcovi, ktorý zabezpečí jej odovzdanie pôvodného majiteľovi.

 

 1. Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca zodpovedá v rozsahu ustanovení § 427 Občianskeho zákonníka.

 

 1. Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelenej od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 333,-euro za jeden kus batožiny. Okrem toho je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú alebo zničenú cestovnú batožinu.

 

  

Čl.9

 

Osobité ustanovenia pre medzinárodnú dopravu

 

 

 1. Pre medzinárodnú autobusovú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.

 

 1. Cestujúci musia mať cestovný pas.

 

 1. Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.

 

 

  

Čl.10

 

Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave

 

 

 1. Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť, ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.

 

 1. Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci úmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.

 

 1. Dôvody odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti koncesnej listiny resp. dopravnej licencie.

 

 1. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.

 

 1. Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne je možné vždy od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si

 

 

 

-7-

 

zmluvné strany preukážu. Na strane objednávateľa je to napr. náhle ochorenie, úmrtie a pod. na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenej vstupných víz osádke vozidla, neudelenej dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.

 

 1. Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinné uhradiť druhej strane náklade, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.

 

 1. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto v dohodnutom čase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacich cestujúcich mimo obec, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a späť.

 

 

 

Čl.11

 

Nájdené veci

 

 

 1. Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich po odchode z vozidla a zabudnutú batožinu odovzdá vodič dopravcovi.

 

 1. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

 

 1. Ak si vlastník veci nevyzdvihne do 30 dní odo dňa, kedy boli nájdené, odovzdá ich dopravca príslušnému miestnemu orgánu štátnej správy postupom podľa § 135 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

 

  

 

Čl.12

 

Reklamácia

 

 

 1. Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s dopravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

 

 1. Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.

 

  

-8-

 

 

 1. Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu písomne. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenej ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.

 

 1. Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskôr do 6 mesiacov, v nepravidelnej autobusovej doprave odo dňa, keď sa preprava vykonala alebo mala vykonať.

 

 1. Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote, platí, že reklamácia sa riadne podala.

 

 

  

Čl. 13

 

Bezpečnostné opatrenia v prípade nehody

 

 

 1. Pri dopravnej nehode je povinnosťou vodiča, ktorý sa dopravnej nehody zúčastnil:

 

a/ bezodkladne zastaviť vozidlo

b/ zdržať sa použitia alkoholického nápoja alebo požitia inej návykovej látky po nehode v čase, ak by bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy použil alkoholický nápoj alebo inú návykovú látku

 

 1. Povinnosti účastníka dopravnej nehody:

 

a/ účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila dopravnej nehody

 

b/ urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody

 

c/ poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc

 

d/ urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby, majetku ohrozeného dopravnou nehodou

 

e/ umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb

 

f/ preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody

 

  

 

-9-

 

 

g/ bezodkladne a pokiaľ možno na mieste, upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda a oznámiť im svoje údaje. Ak to nie je možné oznámiť im ich prostredníctvom policajného zboru, nemusí to oznámiť, ak hmotná škoda bola spôsobená na vozidle vrátane prepravovaných vecí a účastníkom dopravnej nehody je jeho vodič, ktorý je spôsobilý také upovedomenie vykonať.

 

 

 1. Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca 10-násobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, účastník dopravnej nehody je povinný:

 

a/ ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi

 

b/ zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenie vozidiel. Ak sa situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou musí zmeniť, najmä situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou musí zmeniť, najmä ak je to potrebné na uvoľnenie na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie premávky predovšetkým vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb, účastník dopravnej nehody je povinný vyznačiť situáciu a stopy

 

c/ zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej nehody

 

 1. Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla výšku stanovenú v odseku 3, účastníci dopravnej nehody sú povinný postupovať podľa odseku 3, ak sa len výslovne nedohodli inak

 

 

 1. Pri požiari autobusu je každý povinný:

 

a/ vykonať nevyhnutné opatrenie pre záchranu ohrozených osôb

 

b/ uhasiť požiar, ak je to možné alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia

 

c/ ohlásiť bezodkladne na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho ohlásenie

 

d/ poskytnúť osobnú pomoc jednotke požiarnej ochrany na výzvu veliteľa zásahu alebo veliteľa jednotky požiarnej ochrany

 

 

 1. Členovia osádky autobusu sú v prípade náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní:

 

  

 

-10-

 

 

 

a/ poskytnúť podľa svojich schopností a možnosť postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať zdravotnícku pomoc

 

b/ urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky

 

c/ urobiť vhodné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou

 

 1. Cestujúci, ktorých zdravie a život nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa odseku 6

 

  

 

Čl. 14

 

Záverečné ustanovenia

 

  

 1. Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

 

 1. Tento prepravný poriadok je účinný dňom ..1.9.1998.........

 

 

 1. Všetky zmeny a doplnky prebrané právneho poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

 

 1. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť zverejnenie, sprístupnenie v úplnom znení.

 

 

 

Jozef Mikuš

majiteľ firmy

 

 

 

 

 

 

V Bánovciach nad Bebravou

 

 

 

-11-

 

 

 

 

 

O b s a h

 

 

 

Prepravný poriadok nepravidelnej autobusovej dopravy

 

 

 

Čl.1 Základné ustanovenia str. 1

 

Čl.2 Rozsah autobusovej prepravy 1

Čl.3 Práva dopravcu 2

 

Čl.4 Zmluva o preprave osôb 3

 

Čl.5 Práva cestujúceho 3

 

Čl.6 Povinnosti cestujúceho 3

 

Čl.7 Vzťahy cestujúcich a členov osádky 4

 

Čl.8 Preprava batožiny cestujúceho 4

 

Čl.9 Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú dopravu 6

 

Čl.10 Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave 6

 

Čl.11 Nájdené veci 7

 

Čl.12 Reklamácia 7

 

Čl.13 Bezpečnostné opatrenia v prípade nehody 8

 

Čl.14 Záverečné ustanovenia 10

 

Kontaktný formulár

Informácie

V prípade záujmu alebo otázok ohľadom autobusovej prepravy nás kontaktujte na tel. čísle +421 905 621 511
Kontaktný formulár